(2016.07.08-tól hatályos munkavédelmi törvény alapján)

1. A munkavédelmi képviselő választás jogszabályi háttere

A Munkavédelmi törvény előírja a képviselőválasztás kötelezettségét, ahol a munkavállalók létszáma legalább 20 fő. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége.

Amennyiben a húsz főnél kevesebbet foglalkoztat a munkáltató, de a munkáltatónál működő szakszervezet, üzemi megbízott vagy a munkavállalók többsége kezdeményezi, a választás lebonyolítására és a feltételek biztosítására ugyanúgy kötelezett a munkáltató.

A munkáltató önálló telephelyén, részlegénél akkor lehet munkavédelmi képviselőt választani, ha a munkáltatói munkavédelmi jogosítványok (Mvt. 54-56.§-ban meghatározott) az önálló telephely, részleg vezetőjét részben vagy egészben megilletik.
A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással kell megválasztani. Megbízatása 5 évre szól.

A megválasztott munkavédelmi képviselő személyéről a munkavállalókat tájékoztatni kell.

2. Ki választható munkavédelmi képviselővé?

Munkavédelmi képviselővé az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki- az újonnan alakult munkáltatót kivéve- legalább hat hónapja a munkáltatóval munkaviszonyban áll, és az adott telephelyen dolgozik.

Nem választható munkavédelmi képviselővé az a személy, aki munkáltatói jogokat gyakorol, a vezető hozzátartozója, a választási bizottság tagja illetve főtevékenységként a munkáltató megbízásából munkavédelmi feladatokat lát el.

3. Munkavédelmi képviselő munkajogi védelme

A munkavédelmi képviselők megválasztásának, megbízatása megszűnésének, visszahívásának rendjére, működési területére a Munka Törvénykönyvének az üzemi tanács tagjaira, illetve az üzemi megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A munkavédelmi képviselőt jogai gyakorlása miatt hátrány nem érheti. Valamennyi munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére az Mt. 273.§ (1), (2) és (6) bekezdése szerinti szabályokat kell alkalmazni.

4. A munkavédelmi képviselő feladata

 • a működési területén a munkahelyre munkaidőben beléphet, tájékozódhat az ott dolgozó munkavállalóktól
 • részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára, ideértve a munkavédelmi szakemberek előírt foglalkoztatására, a munkavédelmi oktatás megtervezésére és megszervezésére, az új munkahelyek létesítésére vonatkozó döntéseket is
 • tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést
 • véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szükséges intézkedés megtételét
 • részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kezdeményezésére közreműködhet a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában
 • indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatóság felé fordulhat
 • a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölheti észrevételeit
 • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő kérdésekben a munkáltatóval történő előzetes megállapodás alapján szakértőt vehet igénybe, továbbá ilyen kérdésekben megbeszélést folytathat a munkavédelmi hatósággal
 • amennyiben a munkáltató munkavédelmi szabályzatban határozza meg a munkavédelmi követelmények megvalósításának módját, abban az esetben a szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselő egyetértése is szükséges

5. Munkáltatói feladatok a munkavédelmi képviselővel kapcsolatosan

A munkavédelmi képviselő választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége.
A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen:

 • a feladatai elvégzéséhez szükséges, átlagkeresettel fizetett munkaidő- kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő esetében a havi munkaideje legalább tíz százaléka
 • a szükséges eszközöket, így különösen a működési, technikai, anyag feltételeket, továbbá a vonatkozó szakmai előírásokat
 • egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét

Fenti előírások költségei a munkáltatót terhelik. A munkavédelmi képviselő képzése csak rendes munkaidőben történhet.


Elérhetõségek
+36-30-9515-749
+36-1-798-3640
info@globalmunkavedelem.hu